Wakatoba

     Full shikona:
Original name:
Born:
Heya:
First basho:
WAKATOBA Hiromi
YAMADA Hiromi
Tokyo, 1977. 06. 15.
Oshiogawa
1993.03.


Basho History
2001 Hatsu      Ms4E, 4-3
2001 Haru      Ms2E, 4-3
2001 Natsu      J12E, 7-8
2001 Nagoya      J13w, 9-6
2001 Aki      J9w, 6-9
2001 Kyushu      Juryo 12 East, 7-8
2002 Hatsu      J13E, 4-11
2002 Haru      Ms5W, 6-1
2002 Natsu      J12E, 2-13
2002 Kyushu      Ms1e, 4-3
2003 Hatsu      J11w, 8-7
2003 Haru      J8w, 8-7
2003 Natsu      J5w, 8-7
2003 Nagoya      J4e, 10-5
2003 Aki      M13e, 8-7
2003 Kyushu      M11e, 7-8
2004 Hatsu      M12w, 4-11
2004 Haru      J4e, 8-7
2004 Natsu      J3w, 9-6
2004 Nagoya      M15e, 3-12
2004 Aki      J5e, 5-10
2004 Kyushu      J10e, 11-4
2005 Hatsu      J3w, 7-8
2005 Haru      J4w, 8-7
2005 Natsu      J1e, 6-9
2005 Nagoya      J5e, 10-5
2005 Aki      M15w, 8-7
2005 Kyushu      M12e, 5-10
2006 Hatsu      M15w, 4-11
2006 Haru      J6e, 6-9
2006 Natsu      J10e, 9-6
2006 Nagoya      J7e, 5-10
2006 Aki      J11w, 9-6
2006 Kyushu      J8e, 7-8
2007 Hatsu      J10e, 1-4-10
      

2001 Hatsu Basho

Makushita 4 East, 4-3
2001 HatsuDay 8J02KotokanyuOshidashiYamada32  

Top of page

2001 Haru Basho

Makushita 2 East,
2001 HaruDay 4J01KotokanyuOshidashiYamada21  
2001 HaruDay 7J01KasuganishikiOshidashiYamada22  
2001 HaruDay 11J01MasutsuyoshiSukuinageYamada33  
2001 HaruDay 15J01YamadaOshidashiSenshuyama43  

Top of page

2001 Natsu Basho

Juryo 12 East, 7-8
2001 NatsuDay 1J01WakaazumaYorikiriWakatoba01  
2001 NatsuDay 2J02WakatobaYorikiriTamanokuni11  
2001 NatsuDay 3J01WakatobaOshidashiOikari21  
2001 NatsuDay 4J02WakatobaOshidashiMasutsuyoshi31  
2001 NatsuDay 5J02ShimotoriUwatenageWakatoba32  
2001 NatsuDay 6J01SumanofujiOshidashiWakatoba33  
2001 NatsuDay 7J05WakatobaTsukiotoshiYotsukasa43  
2001 NatsuDay 8J03WakatobaOshidashiTakanotsuru53  
2001 NatsuDay 9J04KoboTsukiotoshiWakatoba54  
2001 NatsuDay 10J05WakatobaYoritaoshiHarunoyama64  
2001 NatsuDay 11J03KotokanyuOshidashiWakatoba65  
2001 NatsuDay 12J02BuyuzanOshidashiWakatoba66  
2001 NatsuDay 13J03KuniazumaTsuridashiWakatoba67  
2001 NatsuDay 14J03OginishikiHikiotoshiWakatoba68  
2001 NatsuDay 15J08WakatobaFusenshoWakatoryu78  

Top of page

2001 Nagoya Basho

Juryo 13 West, 9-6
2001 NagoyaDay 1J01WakatobaShitatenageTamarikido10  
2001 NagoyaDay 2J01WakatobaUshiromotareKotokanyu20  
2001 NagoyaDay 3J03WakatobaOshidashiOikari30  
2001 NagoyaDay 4J02SenshuyamaYorikiriWakatoba31  
2001 NagoyaDay 5J01TomonohanaYoritaoshiWakatoba32  
2001 NagoyaDay 6J03WakatobaYorikiriTakanotsuru42  
2001 NagoyaDay 7J01WakatobaTsukiotoshiTamanokuni52  
2001 NagoyaDay 8J02BuyuzanOshidashiWakatoba53  
2001 NagoyaDay 9J04WakatobaYoritaoshiTowanoyama63  
2001 NagoyaDay 10J05AogiyamaTsukidashiWakatoba64  
2001 NagoyaDay 11J04ShimotoriUwatenageWakatoba65  
2001 NagoyaDay 12J05WakatobaYorikiriMasutsuyoshi75  
2001 NagoyaDay 13J01WakatobaUwatenageHarunoyama85  
2001 NagoyaDay 14J04SentoryuTsukidashiWakatoba86  
2001 NagoyaDay 15J07WakatobaShitatenageWakakosho96  

Top of page

2001 Aki Basho

Juryo 9 West, 6-9
2001 AkiDay 1J05TamarikidoTsukiotoshiWakatoba01  
2001 AkiDay 2J05HarunoyamaYorikiriWakatoba02  
2001 AkiDay 3J06BuyuzanOshidashiWakatoba03  
2001 AkiDay 4J03MasutsuyoshiYorikiriWakatoba04  
2001 AkiDay 5J03WakatobaOkuridashiKotokanyu14  
2001 AkiDay 6J06WakatoryuKotenageWakatoba15  
2001 AkiDay 7J04WakatobaYorikiriTowanoyama25  
2001 AkiDay 8J04KasuganishikiYorikiriWakatoba26  
2001 AkiDay 9J10WakatobaYorikiriWakakosho36  
2001 AkiDay 10J04WakatobaUwatenageTomonohana46  
2001 AkiDay 11J02WakatobaUwatenageSenshuyama56  
2001 AkiDay 12J12WakatobaHatakikomiSentoryu66  
2001 AkiDay 13J07AogiyamaTsukidashiWakatoba67  
2001 AkiDay 14J04OikariUwatenageWakatoba68  
2001 AkiDay 15J11TeraoTsukidashiWakatoba69  

Top of page

2001 Kyushu Basho

Juryo 12 East, 7-8
2001 KyushuDay 1J03WakatobaOshidashiWakatenro10  
2001 KyushuDay 2J02HamanoshimaUwatenageWakatoba11  
2001 KyushuDay 3J05WakatoryuOshidashiWakatoba12  
2001 KyushuDay 4J01WakatobaYorikiriMasutsuyoshi22  
2001 KyushuDay 5J02WakatobaYorikiriGojoro32  
2001 KyushuDay 6J01HokutoiwaOshidashiWakatoba33  
2001 KyushuDay 7J05KasuganishikiYoritaoshiWakatoba34  
2001 KyushuDay 8J02WakatobaKotenageMinatofuji44  
2001 KyushuDay 9J02WakatobaUwatenageYotsukasa54  
2001 KyushuDay 10J01WakatobaHikiotoshiToyozakura64  
2001 KyushuDay 11J02TakamisakariSukuinageWakatoba65  
2001 KyushuDay 12J05HarunoyamaUwatenageWakatoba66  
2001 KyushuDay 13J07KuniazumaKotenageWakatoba67  
2001 KyushuDay 14J01KotokanyuUwatenageWakatoba68  
2001 KyushuDay 15J06WakatobaYorikiriShimotori78  

Top of page

2002 Hatsu Basho

Juryo 13 East, 4-11
2002 HatsuDay 1J02WakatobaoshidashiWakatenro10  
2002 HatsuDay 2J01KomahikariuwatenageWakatoba11  
2002 HatsuDay 3J02UshiomaruoshidashiWakatoba12  
2002 HatsuDay 4J02SumanofujioshidashiWakatoba13  
2002 HatsuDay 5J01WakatobaoshidashiWakatsutomu23  
2002 HatsuDay 6J04WakatobayorikiriHamanoshima33  
2002 HatsuDay 7J04MinatofujiuwatenageWakatoba34  
2002 HatsuDay 8J01GojorookuridashiWakatoba35  
2002 HatsuDay 9J02WakatobayorikiriHokutoriki45  
2002 HatsuDay 10J01TochinoyamaoshidashiWakatoba46  
2002 HatsuDay 11J03HarunoyamauwatenageWakatoba47  
2002 HatsuDay 12J06TakamisakariyorikiriWakatoba48  
2002 HatsuDay 13J10TeraotsukiotoshiWakatoba49  
2002 HatsuDay 14J05WakakoshoyoritaoshiWakatoba410  
2002 HatsuDay 15J08AogiyamahikiotoshiWakatoba411  

Top of page

2002 Haru Basho

Makushita 5 West, 6-1
2002 HaruDay 9J02WakatobayorikiriKotokanyu41  
2002 HaruDay 13J02WakatobatsukiotoshiWakatenro61  

Top of page

2002 Natsu Basho

Juryo 12 East, 2-13
2002 NatsuDay 1J02KomahikarisukuinageWakatoba01  
2002 NatsuDay 2J02DaishodaiuwatenageWakatoba02  
2002 NatsuDay 3J01MinatofujiuwatenageWakatoba03  
2002 NatsuDay 4J01WakatobahikiotoshiSumanofuji13  
2002 NatsuDay 5J02TakanotsuruuwatenageWakatoba14  
2002 NatsuDay 6J02KotonomineyorikiriWakatoba15  
2002 NatsuDay 7J03AsasekiryuyorikiriWakatoba16  
2002 NatsuDay 8J03HokutoiwaoshidashiWakatoba17  
2002 NatsuDay 9J03SenshuyamaokuridashiWakatoba18  
2002 NatsuDay 10J02TomikazeyorikiriWakatoba19  
2002 NatsuDay 11J09WakakoshouwatenageWakatoba110  
2002 NatsuDay 12J01WakatenrotsukiotoshiWakatoba111  
2002 NatsuDay 13J11HayateumisotogakeWakatoba112  
2002 NatsuDay 14J02GokenzankotenageWakatoba113  
2002 NatsuDay 15J01WakatobaoshidashiTochinoyama213  

Top of page

2002 Kyushu Basho

Makushita 1 East, 4-3
2002 KyushuDay 5J01WakatobayorikiriHigonoumi12  
2002 KyushuDay 10J02WakatobasukuinageFuruichi42  
2002 KyushuDay 15J04HamanishikiuwatedashinageWakatoba43  

Top of page

2003 Hatsu Basho

Juryo 11 West, 8-7
2003 HatsuDay 1J02WakatobaokuridashiKitazakura10  
2003 HatsuDay 2J05ToyozakurayorikiriWakatoba11  
2003 HatsuDay 3J02TochisakaeuwatenageWakatoba12  
2003 HatsuDay 4J03WakatobasukuinageOginishiki22  
2003 HatsuDay 5J07DaizenyoritaoshiWakatoba23  
2003 HatsuDay 6J01WakatobaokuritaoshiHidenokuni33  
2003 HatsuDay 7J05YotsukasatsukidashiWakatoba34  
2003 HatsuDay 8J03WakatobatsukiotoshiWakatenro44  
2003 HatsuDay 9J03HayateumihatakikomiWakatoba45  
2003 HatsuDay 10J07WakatobayorikiriHamanishiki55  
2003 HatsuDay 11J04WakatobayorikiriHarunoyama65  
2003 HatsuDay 12J06AsanowakatsukiotoshiWakatoba66  
2003 HatsuDay 13J05WakatobayorikiriSenshuyama76  
2003 HatsuDay 14J05WakatobaoshidashiWakakosho86  
2003 HatsuDay 15J11AsasekiryuuwatenageWakatoba87  

Top of page

2003 Haru Basho

Juryo 8 West, 8-7
2003 HaruDay 1J06TochisakaetsukiotoshiWakatoba01  
2003 HaruDay 2J06HamanishikiuwatenageWakatoba02  
2003 HaruDay 3J07OginishikiuwatenageWakatoba03  
2003 HaruDay 4J07WakatobayorikiriSenshuyama13  
2003 HaruDay 5J05WakatobauwatenageKitazakura23  
2003 HaruDay 6J07WakatobasukuinageAsanowaka33  
2003 HaruDay 7J08AogiyamaoshidashiWakatoba34  
2003 HaruDay 8J05WakatobaoshidashiDewanofuji44  
2003 HaruDay 9J04WakatobakotenageKakizoe54  
2003 HaruDay 10J04WakatobauwatenageHidenokuni64  
2003 HaruDay 11J04WakatobayorikiriTomikaze74  
2003 HaruDay 12J11WakatobahatakikomiYotsukasa84  
2003 HaruDay 13J09OtsukasakotenageWakatoba85  
2003 HaruDay 14J09KobouwatenageWakatoba86  
2003 HaruDay 15J05HayateumiuwatenageWakatoba87  

Top of page

2003 Natsu Basho

Juryo 5 West, 8-7
2003 NatsuDay 1J09HayateumiuwatedashinageWakatoba01  
2003 NatsuDay 2J11UshiomaruyorikiriWakatoba02  
2003 NatsuDay 3J09WakatobayoritaoshiKobo12  
2003 NatsuDay 4J09WakatobayorikiriTochisakae22  
2003 NatsuDay 5J07KokkaioshidashiWakatoba23  
2003 NatsuDay 6J05NakaooshidashiWakatoba24  
2003 NatsuDay 7J07DewanofujiuwatenageWakatoba25  
2003 NatsuDay 8J07WakakoshouwatenageWakatoba26  
2003 NatsuDay 9J05FutenouwatenageWakatoba27  
2003 NatsuDay 10J07WakatobaoshidashiKomahikari37  
2003 NatsuDay 11J06WakatobaoshitaoshiToyozakura47  
2003 NatsuDay 12J12WakatobayorikiriOginishiki57  
2003 NatsuDay 13J05WakatobaoshidashiHarunoyama67  
2003 NatsuDay 14J09WakatobayorikiriKinkaiyama77  
2003 NatsuDay 15J11WakatobaokuridashiKasuganishiki87  

Top of page

2003 Nagoya Basho

Juryo 4 East, 10-5
2003 NagoyaDay 1J09WakatobauwatenageKobo10  
2003 NagoyaDay 2J06WakatobauwatenageWakakosho20  
2003 NagoyaDay 3J11YotsukasatsukidashiWakatoba21  
2003 NagoyaDay 4J09FutenoshitatenageWakatoba22  
2003 NagoyaDay 5J10WakatobaoshitaoshiKakizoe32  
2003 NagoyaDay 6J05WakatobaoshidashiTakanotsuru42  
2003 NagoyaDay 7J08WakatobauwatenageHarunoyama52  
2003 NagoyaDay 8J07WakatobayorikiriOginishiki62  
2003 NagoyaDay 9J08WakatobaoshidashiShimotori72  
2003 NagoyaDay 10J07ChiyotenzanyoritaoshiWakatoba73  
2003 NagoyaDay 11M02WakatobatsukidashiAogiyama83  
2003 NagoyaDay 12M01TamakasugahikiotoshiWakatoba84  
2003 NagoyaDay 13J08ToyozakuratsukidashiWakatoba85  
2003 NagoyaDay 14J06WakatobaoshidashiKitazakura95  
2003 NagoyaDay 15M01WakatobaoshidashiUshiomaru105  

Top of page

2003 Aki Basho

Maegashira 13 East, 8-7
2003 AkiDay 1M03WakatobaokuridashiYotsukasa10  
2003 AkiDay 2M02AsanowakatsukiotoshiWakatoba11  
2003 AkiDay 3M05AminishikioshidashiWakatoba12  
2003 AkiDay 4M01WakatobaoshidashiUshiomaru22  
2003 AkiDay 5M05KinkaiyamasukuinageWakatoba23  
2003 AkiDay 6M01WakatobayorikiriOtsukasa33  
2003 AkiDay 7M02WakatobauwatenageWakanoyama43  
2003 AkiDay 8M05WakatobaokuridashiDejima53  
2003 AkiDay 9M07KyokushuzanuwatenageWakatoba54  
2003 AkiDay 10M07TamanoshimahatakikomiWakatoba55  
2003 AkiDay 11M07BuyuzanokuritaoshiWakatoba56  
2003 AkiDay 12M08WakatobaoshitaoshiKasuganishiki66  
2003 AkiDay 13M04WakatobaoshidashiJumonji76  
2003 AkiDay 14M04KakizoeoshidashiWakatoba77  
2003 AkiDay 15M05WakatobayorikiriKaiho87  

Top of page

2003 Kyushu Basho

Maegashira 11 East, 7-8
2003 KyushuDay 1M05WakatobaoshidashiTakekaze10  
2003 KyushuDay 2M06KasuganishikioshidashiWakatoba11  
2003 KyushuDay 3M05KakizoeoshidashiWakatoba12  
2003 KyushuDay 4M05WakatobaoshidashiTochisakae22  
2003 KyushuDay 5M07BuyuzanyorikiriWakatoba23  
2003 KyushuDay 6M02WakatobaoshidashiTamakasuga33  
2003 KyushuDay 7M02ToyozakurauwatenageWakatoba34  
2003 KyushuDay 8M08WakatobaoshidashiKotoryu44  
2003 KyushuDay 9M02WakatobaoshidashiTakanowaka54  
2003 KyushuDay 10M01OtsukasakotenageWakatoba55  
2003 KyushuDay 11M02KaihoyorikiriWakatoba56  
2003 KyushuDay 12M02YotsukasaoshidashiWakatoba57  
2003 KyushuDay 13M10WakatobayorikiriTakanonami67  
2003 KyushuDay 14M08WakatobatsuridashiTokitsuumi77  
2003 KyushuDay 15M04JumonjiyorikiriWakatoba78  

Top of page

2004 Hatsu Basho

Maegashira 12 West, 4-11
2004 HatsuDay 1M05TakanowakaoshitaoshiWakatoba01  
2004 HatsuDay 2M05WakatobauwatedashinageUshiomaru11  
2004 HatsuDay 3M06TakanonamiyorikiriWakatoba12  
2004 HatsuDay 4M04TamakasugatsukiotoshiWakatoba13  
2004 HatsuDay 5M03KitazakurayorikiriWakatoba14  
2004 HatsuDay 6M07KinkaiyamayorikiriWakatoba15  
2004 HatsuDay 7M07KotoryuoshitaoshiWakatoba16  
2004 HatsuDay 8M05WakatobatsukiotoshiYotsukasa26  
2004 HatsuDay 9M03BuyuzankotenageWakatoba27  
2004 HatsuDay 10M02HayateumiuwatenageWakatoba28  
2004 HatsuDay 11M01KaihoshitatenageWakatoba29  
2004 HatsuDay 12M02WakatobayorikiriAsasekiryu39  
2004 HatsuDay 13M02WakatobaoshidashiChiyotenzan49  
2004 HatsuDay 14M10TakekazetsukiotoshiWakatoba410  
2004 HatsuDay 15M01HarunoyamayorikiriWakatoba411  

Top of page

2004 Haru Basho

Juryo 4 East, 8-7
2004 HaruDay 1J11WakatobaoshitaoshiKaido10  
2004 HaruDay 2J12HayateumisukuinageWakatoba11  
2004 HaruDay 3J08WakatobaokuridashiTakanotsuru21  
2004 HaruDay 4J12TamakasugaoshidashiWakatoba22  
2004 HaruDay 5J12WakatobaoshidashiRoho32  
2004 HaruDay 6J13WakatobaoshidashiOikari42  
2004 HaruDay 7J12WakatobaoshidashiOtsukasa52  
2004 HaruDay 8J10TakanowakayorikiriWakatoba53  
2004 HaruDay 9J08TowanoyamakotenageWakatoba54  
2004 HaruDay 10J08SumanofujiokuritaoshiWakatoba55  
2004 HaruDay 11J09KitazakurayorikiriWakatoba56  
2004 HaruDay 12M01WakatobaokuridashiYotsukasa66  
2004 HaruDay 13J08AmahatakikomiWakatoba67  
2004 HaruDay 14J07WakatobayorikiriTamarikido77  
2004 HaruDay 15M02WakatobayorikiriWakanoyama87  

Top of page

2004 Natsu Basho

Juryo 3 West, 9-6
2004 NatsuDay 1J12OtsukasayorikiriWakatoba01  
2004 NatsuDay 2J11ChiyotenzanyorikiriWakatoba02  
2004 NatsuDay 3J12WakatobaoshitaoshiToyozakura12  
2004 NatsuDay 4J12WakatobaoshidashiKasugao22  
2004 NatsuDay 5J10WakatobaoshitaoshiKaido32  
2004 NatsuDay 6J10WakatobaoshidashiRoho42  
2004 NatsuDay 7J09WakanoyamaoshidashiWakatoba43  
2004 NatsuDay 8J09TakanotsuruyorikiriWakatoba44  
2004 NatsuDay 9J14TamakasugasukuinageWakatoba45  
2004 NatsuDay 10J09WakatobaoshidashiBushuyama55  
2004 NatsuDay 11M02TakanowakayorikiriWakatoba56  
2004 NatsuDay 12J09WakatobatsukiotoshiSumanofuji66  
2004 NatsuDay 13J09WakatobasukuinageDewanofuji76  
2004 NatsuDay 14J09WakatobatsukiotoshiHagiwara86  
2004 NatsuDay 15J10WakatobatsukidashiHamanishiki96  

Top of page

2004 Nagoya Basho

Maegashira 15 East, 3-12
2004 NagoyaDay 1M03OtsukasaoshidashiWakatoba01  
2004 NagoyaDay 2M04TakanowakauwatenageWakatoba02  
2004 NagoyaDay 3M04KinkaiyamayorikiriWakatoba03  
2004 NagoyaDay 4M01HarunoyamayorikiriWakatoba04  
2004 NagoyaDay 5M03WakatobayorikiriToyozakura14  
2004 NagoyaDay 6M02TamakasugaoshidashiWakatoba15  
2004 NagoyaDay 7M06TochisakaeoshidashiWakatoba16  
2004 NagoyaDay 8M01WakatobaoshidashiToki26  
2004 NagoyaDay 9M07HayateumisotogakeWakatoba27  
2004 NagoyaDay 10M04BuyuzanyorikiriWakatoba28  
2004 NagoyaDay 11M01TokitenkuyorikiriWakatoba29  
2004 NagoyaDay 12M03JumonjiutchariWakatoba210  
2004 NagoyaDay 13M02KasugaokotenageWakatoba211  
2004 NagoyaDay 14M09WakatobasukuinageKaiho311  
2004 NagoyaDay 15M11KotoryutsukidashiWakatoba312  

Top of page

2004 Aki Basho

Juryo 5 East, 5-10
2004 AkiDay 1J10KotoshogikuyorikiriWakatoba01  
2004 AkiDay 2J09YotsukasaoshidashiWakatoba02  
2004 AkiDay 3J12TokihikiotoshiWakatoba03  
2004 AkiDay 4J09WakatobahatakikomiKatayama13  
2004 AkiDay 5J10HagiwarayoritaoshiWakatoba14  
2004 AkiDay 6J11TokitenkuoshidashiWakatoba15  
2004 AkiDay 7J13WakatobayorikiriKinkaiyama25  
2004 AkiDay 8J07WakatobaokuridashiUshiomaru35  
2004 AkiDay 9J07HamanishikishitatehineriWakatoba36  
2004 AkiDay 10J07ChiyotenzanokuridashiWakatoba37  
2004 AkiDay 11J13KasugaoutchariWakatoba38  
2004 AkiDay 12J09WakatobaoshidashiWakanoyama48  
2004 AkiDay 13J06BushuyamayorikiriWakatoba49  
2004 AkiDay 14J08WakatobaoshidashiKasuganishiki59  
2004 AkiDay 15J06HarunoyamayorikiriWakatoba510  

Top of page

2004 Kyushu Basho

Juryo 10 East, 11-4
2004 KyushuDay 1J05WakatobauwatedashinageChiyotenzan10  
2004 KyushuDay 2J05KasuganishikitsukiotoshiWakatoba11  
2004 KyushuDay 3J03WakatobakirikaeshiHamanishiki21  
2004 KyushuDay 4J05WakatobatsukiotoshiKatayama31  
2004 KyushuDay 5J03TamaasukaoshidashiWakatoba32  
2004 KyushuDay 6J03WakatobauwatenageKotokasuga42  
2004 KyushuDay 7J04HakurozanhatakikomiWakatoba43  
2004 KyushuDay 8J09WakatobatsukiotoshiYotsukasa53  
2004 KyushuDay 9J04WakatobaokuridashiIshide63  
2004 KyushuDay 10J03WakatobayorikiriUshiomaru73  
2004 KyushuDay 11J03WakatobaoshidashiToyonokuni83  
2004 KyushuDay 12J12WakatobaokuridashiGojoro93  
2004 KyushuDay 13J11KotoshogikuyorikiriWakatoba94  
2004 KyushuDay 14J14WakatobatsukiotoshiTochisakae104  
2004 KyushuDay 15J11WakatobaoshidashiKitazakura114  

Top of page

2005 Hatsu Basho

Juryo 3 West, 7-8
2005 HatsuDay 1J12WakatobatsukiotoshiKasuganishiki10  
2005 HatsuDay 2J12WakatobaoshidashiKinkaiyama20  
2005 HatsuDay 3J11WakatobasukuinageTamaasuka30  
2005 HatsuDay 4J11WakatobaokuridashiToki40  
2005 HatsuDay 5J14GojorotsukidashiWakatoba41  
2005 HatsuDay 6M01AminishikiyorikiriWakatoba42  
2005 HatsuDay 7J11WakatobaoshidashiHakurozan52  
2005 HatsuDay 8J11OtsukasauwatenageWakatoba53  
2005 HatsuDay 9J09AsofujiyorikiriWakatoba54  
2005 HatsuDay 10M01KotoshogikuoshidashiWakatoba55  
2005 HatsuDay 11J09WakatobaoshitaoshiMaikaze65  
2005 HatsuDay 12J11WakatobahikiotoshiDaishodai75  
2005 HatsuDay 13J13FutenoyorikiriWakatoba76  
2005 HatsuDay 14M01ToyonoshimakirikaeshiWakatoba77  
2005 HatsuDay 15M03TamakasugahatakikomiWakatoba78  

Top of page

2005 Haru Basho

Juryo 4 West, 8-7
2005 HaruDay 1J10WakatobahatakikomiKatayama10  
2005 HaruDay 2J10WakatobakotenageAsanowaka20  
2005 HaruDay 3J13WakatobayorikiriKitazakura30  
2005 HaruDay 4J11WakatobaoshidashiToki40  
2005 HaruDay 5J12HakurozanhatakikomiWakatoba41  
2005 HaruDay 6J07TamaasukaoshidashiWakatoba42  
2005 HaruDay 7J09WakatobatsukiotoshiKinkaiyama52  
2005 HaruDay 8J09WakatobahatakikomiWakanoyama62  
2005 HaruDay 9M01WakatobatsukiotoshiIshide72  
2005 HaruDay 10J08SenshuyamaoshidashiWakatoba73  
2005 HaruDay 11J09TochisakaeoshidashiWakatoba74  
2005 HaruDay 12J08DaishodaiyorikiriWakatoba75  
2005 HaruDay 13J07TochinohanayorikiriWakatoba76  
2005 HaruDay 14J09WakatobahatakikomiAsofuji86  
2005 HaruDay 15J08KotoshogikuhatakikomiWakatoba87  

Top of page

2005 Natsu Basho

Juryo 1 East, 6-9
2005 NatsuDay 1J14IshidekubinageWakatoba01  
2005 NatsuDay 2J13TamaasukaoshidashiWakatoba02  
2005 NatsuDay 3J14HakurozanyorikiriWakatoba03  
2005 NatsuDay 4J13WakatobahikiotoshiTochisakae13  
2005 NatsuDay 5J14WakatobayorikiriTakanotsuru23  
2005 NatsuDay 6J13KitazakurayorikiriWakatoba24  
2005 NatsuDay 7J13SenshuyamaoshidashiWakatoba25  
2005 NatsuDay 8J13KasugaoyorikiriWakatoba26  
2005 NatsuDay 9J13DaishodaiuwatenageWakatoba27  
2005 NatsuDay 10J13KasuganishikioshidashiWakatoba28  
2005 NatsuDay 11J14AsofujiyorikiriWakatoba29  
2005 NatsuDay 12J13WakatobaoshidashiGojoro39 1
2005 NatsuDay 13J14WakatobatsukiotoshiWakanoyama49  
2005 NatsuDay 14J12WakatobaoshitaoshiKinkaiyama59  
2005 NatsuDay 15J14WakatobahatakikomiKanbayashi69  

Top of page

2005 Nagoya Basho

Juryo 5 East, 10-5
2005 NagoyaDay 1J10WakatobatsukiotoshiKasugao10  
2005 NagoyaDay 2J09HarunoyamaoshidashiWakatoba11  
2005 NagoyaDay 3J11WakatobaoshitaoshiTochinohana21  
2005 NagoyaDay 4J11WakatobasukuinageDaishodai31  
2005 NagoyaDay 5J12WakatobaoshidashiToki41  
2005 NagoyaDay 6J08WakatobaoshidashiKinkaiyama51  
2005 NagoyaDay 7J14SenshuyamaoshidashiWakatoba52  
2005 NagoyaDay 8J08WakatobatsukiotoshiDaimanazuru62  
2005 NagoyaDay 9J08WakatobaoshidashiAsofuji72  
2005 NagoyaDay 10J05WakatobayorikiriTakanotsuru82  
2005 NagoyaDay 11J09WakatobaoshidashiKitazakura92  
2005 NagoyaDay 12J06WakatobatsukiotoshiKyokunankai102  
2005 NagoyaDay 13J09TokitsuumiyorikiriWakatoba103  
2005 NagoyaDay 14M02ToyonoshimayorikiriWakatoba104  
2005 NagoyaDay 15J07KanbayashioshidashiWakatoba105  

Top of page

2005 Aki Basho

Maegashira 15 West, 8-7
2005 AkiDay 1M03WakatobayorikiriKasugao10  
2005 AkiDay 2M04WakatobauwatenageTokitsuumi20  
2005 AkiDay 3M03TochinonadayorikiriWakatoba21  
2005 AkiDay 4M05WakatobaoshidashiHakurozan31  
2005 AkiDay 5M05KotonowakayorikiriWakatoba32  
2005 AkiDay 6M06ToyozakuraoshidashiWakatoba33  
2005 AkiDay 7M06AmasotogakeWakatoba34  
2005 AkiDay 8M02TakanowakayorikiriWakatoba35  
2005 AkiDay 9M04WakatobayorikiriJumonji45  
2005 AkiDay 10M04WakatobatsukiotoshiTochisakae55  
2005 AkiDay 11M01ShimotoriyorikiriWakatoba56  
2005 AkiDay 12M04WakatobayorikiriIshide66  
2005 AkiDay 13M07WakatobaokuridashiRoho76  
2005 AkiDay 14M07WakatobayorikiriAsasekiryu86  
2005 AkiDay 15M01KisenosatoyoritaoshiWakatoba87  

Top of page

2005 Kyushu Basho

Maegashira 12 East, 5-10
2005 KyushuDay 1M06KotonowakauwatenageWakatoba01  
2005 KyushuDay 2M06KyokushuzanyorikiriWakatoba02  
2005 KyushuDay 3M05WakatobaoshitaoshiKasuganishiki12  
2005 KyushuDay 4M09ToyonoshimakawazugakeWakatoba13  
2005 KyushuDay 5M05WakatobafusenshoTamaasuka23  
2005 KyushuDay 6M06TakamisakariyorikiriWakatoba24  
2005 KyushuDay 7M04WakatobauwatenageTochinonada34  
2005 KyushuDay 8M03HakurozanoshidashiWakatoba35  
2005 KyushuDay 9M03KasugaokotenageWakatoba36  
2005 KyushuDay 10M03TochinohanaoshidashiWakatoba37  
2005 KyushuDay 11M06WakatobaoshidashiTakanowaka47  
2005 KyushuDay 12M05WakatobahatakikomiTosanoumi57  
2005 KyushuDay 13M09KokkaioshidashiWakatoba58  
2005 KyushuDay 14M03ShunketsuyorikiriWakatoba59  
2005 KyushuDay 15M03JumonjikotenageWakatoba510  

Top of page

2006 Hatsu Basho

Maegashira 15 West, 4-11
2006 HatsuDay 1M02WakanosatooshitaoshiWakatoba01  
2006 HatsuDay 2M03TokitsuumiyorikiriWakatoba02  
2006 HatsuDay 3M01KitazakuraoshidashiWakatoba03  
2006 HatsuDay 4M01KatayamayorikiriWakatoba04  
2006 HatsuDay 5M01WakatobayorikiriShunketsu14  
2006 HatsuDay 6M03WakatobaoshidashiTosanoumi24  
2006 HatsuDay 7M06HokutorikitsukiteWakatoba25  
2006 HatsuDay 8M02WakatobaoshidashiTochisakae35  
2006 HatsuDay 9M04ToyozakuraoshidashiWakatoba36  
2006 HatsuDay 10M06WakatobashitatenageKisenosato46  
2006 HatsuDay 11M02UshiomaruoshidashiWakatoba47  
2006 HatsuDay 12M06ToyonoshimaoshidashiWakatoba48  
2006 HatsuDay 13M05KyokushuzanyorikiriWakatoba49  
2006 HatsuDay 14M02TamakasugayorikiriWakatoba410  
2006 HatsuDay 15M02BuyuzanoshidashiWakatoba411  

Top of page

2006 Haru Basho

Juryo 6 East, 6-9
2006 HaruDay 1J09KyokunankaiyorikiriWakatoba01  
2006 HaruDay 2J09HomashoyorikiriWakatoba02  
2006 HaruDay 3J08WakatobayorikiriShimotori12  
2006 HaruDay 4J10WakatobauwatedashinageShunketsu22  
2006 HaruDay 5J10DairaidooshidashiWakatoba23  
2006 HaruDay 6J11KatayamayorikiriWakatoba24  
2006 HaruDay 7J08WakatobasukuinageTakanotsuru34  
2006 HaruDay 8J14TosanoumioshidashiWakatoba35  
2006 HaruDay 9J11DaimanazuruyorikiriWakatoba36  
2006 HaruDay 10J05KakuryuoshidashiWakatoba37  
2006 HaruDay 11J14RyuhouwatenageWakatoba38  
2006 HaruDay 12J05WakatobauwatenageSenshuyama48  
2006 HaruDay 13J05HarunoyamayorikiriWakatoba49  
2006 HaruDay 14J07WakatobayoritaoshiDaishodai59  
2006 HaruDay 15J06WakatobayorikiriToki69  

Top of page

2006 Natsu Basho

Juryo 10 East, 9-6
2006 NatsuDay 1J05WakatobakotenageHokutoiwa10  
2006 NatsuDay 2J04WakatobamakiotoshiHochiyama20  
2006 NatsuDay 3J05DewaotorikotenageWakatoba21  
2006 NatsuDay 4J08WakatobahatakikomiDairaido31  
2006 NatsuDay 5J08WakatobasukuinageKaiho41  
2006 NatsuDay 6J08WakatobauwatenageUshiomaru51  
2006 NatsuDay 7J09OtsukasayorikiriWakatoba52  
2006 NatsuDay 8J04OgayorikiriWakatoba53  
2006 NatsuDay 9J04WakatobayorikiriSumanofuji63  
2006 NatsuDay 10J07WakatobauwatenageSatoyama73  
2006 NatsuDay 11J03TamarikidoyorikiriWakatoba74  
2006 NatsuDay 12J02WakatobaoshidashiSenshuyama84  
2006 NatsuDay 13J10ToyozakuraoshidashiWakatoba85  
2006 NatsuDay 14J09WakatobayoritaoshiAsofuji95  
2006 NatsuDay 15J03TakanowakauwatedashinageWakatoba96  

Top of page

2006 Nagoya Basho

Juryo 7 East, 5-10
2006 NagoyaDay 1J08OgatsukiotoshiWakatoba01  
2006 NagoyaDay 2J07OtsukasauwatenageWakatoba02  
2006 NagoyaDay 3J09WakatobatsukiotoshiMokonami12  
2006 NagoyaDay 4J09WakatobasukuinageKobo22  
2006 NagoyaDay 5J10ShimotoriyorikiriWakatoba23  
2006 NagoyaDay 6J07TokitsuumiyorikiriWakatoba24  
2006 NagoyaDay 7J09HochiyamaoshitaoshiWakatoba25  
2006 NagoyaDay 8J10WakatobahatakikomiAsofuji35  
2006 NagoyaDay 9J11UshiomaruyorikiriWakatoba36  
2006 NagoyaDay 10J13WakatobatsukiotoshiKasuganishiki46  
2006 NagoyaDay 11J12KatayamaoshidashiWakatoba47  
2006 NagoyaDay 12J06DewaotoriyorikiriWakatoba48  
2006 NagoyaDay 13J06MasatsukasaoshidashiWakatoba49  
2006 NagoyaDay 14J04KanbayashioshitaoshiWakatoba410  
2006 NagoyaDay 15J14WakatobaoshidashiTochisakae510  

Top of page

2006 Aki Basho

Juryo 11 West, 9-6
2006 AkiDay 1J04HokutoiwaoshidashiWakatoba01  
2006 AkiDay 2J05WakatobasukuinageKobo11  
2006 AkiDay 3J03WakatobasukuinageDewaotori21  
2006 AkiDay 4J06WakatobahikkakeRyuo31  
2006 AkiDay 5J02WakatobatsukiotoshiKanbayashi41  
2006 AkiDay 6J06ShunketsuoshidashiWakatoba42  
2006 AkiDay 7J03TochiozanoshidashiWakatoba43  
2006 AkiDay 8J02WakatobaoshidashiSumanofuji53  
2006 AkiDay 9J01KyokunankaiyorikiriWakatoba54  
2006 AkiDay 10J07WakatobasukuinageOtsukasa64  
2006 AkiDay 11J02MokonamiyorikiriWakatoba65  
2006 AkiDay 12J06WakatobayorikiriTokitsuumi75  
2006 AkiDay 13J04WakatobaoshidashiMasatsukasa85  
2006 AkiDay 14J12ToyozakuraoshidashiWakatoba86  
2006 AkiDay 15J06WakatobatsukiotoshiKaiho96  

Top of page

2006 Kyushu Basho

Juryo 8 East, 7-8
2006 KyushuDay 1J08TochiozanyorikiriWakatoba01  
2006 KyushuDay 2J07KaihouwatenageWakatoba02  
2006 KyushuDay 3J08OgaabisetaoshiWakatoba03  
2006 KyushuDay 4J06GoeidoyorikiriWakatoba04  
2006 KyushuDay 5J06WakatobaoshidashiWakanosato14  
2006 KyushuDay 6J05KyokunankaiyorikiriWakatoba15  
2006 KyushuDay 7J10WakatobasukuinageKasuganishiki25  
2006 KyushuDay 8J09TokitsuumiyorikiriWakatoba26  
2006 KyushuDay 9J08WakatobauwatenageTamarikido36  
2006 KyushuDay 10J05WakatobaoshidashiKanbayashi46  
2006 KyushuDay 11J06HokutoiwaoshidashiWakatoba47  
2006 KyushuDay 12J06WakatobasukuinageKobo57  
2006 KyushuDay 13J07WakatobayorikiriRyuho67  
2006 KyushuDay 14J15WakatobakotenageShimotori77  
2006 KyushuDay 15J03MasatsukasayorikiriWakatoba78  

Top of page

2007 Hatsu Basho

Juryo 10 East, 1-4-10
2007 HatsuDay 1J05GoeidosukuinageWakatoba01  
2007 HatsuDay 2J05WakatobauwatenageShunketsu11  
2007 HatsuDay 3J04KoboyorikiriWakatoba12  
2007 HatsuDay 4J04BushuyamakotenageWakatoba13  
2007 HatsuDay 5J03WakanohofusenshoWakatoba1410 

Top of pageThis page was automatically generated by Bandey Lédeczi on 2007. 01. 28. at 16:34:40
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.