2005 Haru    2005 Natsu    2005 Nagoya    2005 Aki    2005 Kyushu     
2006 Hatsu    2006 Haru    2006 Natsu    2006 Nagoya    2006 Aki    2006 Kyushu   
2007 Hatsu    2007 Haru    2007 Natsu    2007 Nagoya    2007 Aki    2007 Kyushu   
2008 Hatsu    2008 Haru    2008 Natsu    2008 Nagoya    2008 Aki    2008 Kyushu   
2009 Hatsu    2009 Haru    2009 Natsu    2009 Nagoya    2009 Aki    2009 Kyushu    Banzai Index

    2004 Haru    2004 Natsu    2004 Nagoya    2004 Aki    2004 Kyushu     
2005 Hatsu    2005 Haru    2005 Natsu    2005 Nagoya    2005 Aki    2005 Kyushu     
2006 Hatsu    2006 Haru    2006 Natsu    2006 Nagoya    2006 Aki    2006 Kyushu   
2007 Hatsu    2007 Haru    2007 Natsu    2007 Nagoya    2007 Aki    2007 Kyushu   
2008 Hatsu    2008 Haru    2008 Natsu    2008 Nagoya    2008 Aki    2008 Kyushu   
2009 Hatsu    2009 Haru    2009 Natsu    2009 Nagoya    2009 Aki    2009 Kyushu     
2010 Hatsu    2010 Haru    2010 Natsu    2010 Nagoya    2010 Aki    2010 Kyushu     
2011 Hatsu    2011 Haru    2011 Natsu    2011 Nagoya    2011 Aki    2011 Kyushu     
2012 Hatsu    2012 Haru    2012 Natsu    2012 Nagoya    2012 Aki    2012 Kyushu     
2013 Hatsu    2013 Haru    2013 Natsu    2013 Nagoya    2013 Aki    2013 Kyushu     
2014 Hatsu    2014 Haru    2014 Natsu    2014 Nagoya    2014 Aki    2014 Kyushu     
2015 Hatsu    2015 Haru    2015 Natsu    2015 Nagoya    2015 Aki    2015 Kyushu     
2016 Hatsu    2016 Haru    2016 Natsu    2016 Nagoya    2016 Aki    2016 Kyushu     
2017 Hatsu    2017 Haru    2017 Natsu   2017 Nagoya    2017 Aki    2017 Kyushu     
2018 Hatsu    2018 Haru    2018 Natsu   2018 Nagoya    2018 Aki    2018 Kyushu     
2019 Hatsu    2019 Haru    2019 Natsu   2019 Nagoya    2019 Aki    2019 Kyushu     
2020 Hatsu    2020 Haru    2020 Natsu   2020 Nagoya    2020 Aki    2020 Kyushu    
2021 Hatsu    2021 Haru    2021 Natsu   2021 Nagoya    2021 Aki    2021 Kyushu     
2022 Hatsu    2022 Haru    2022 Natsu   2022 Nagoya    2022 Aki    2022 Kyushu     
2023 Hatsu    2023 Haru    2023 Natsu   2023 Nagoya    2023 Aki    2023 Kyushu   
2024 Hatsu    2024 Haru    2024 Natsu   2024 Nagoya    2024 Aki    2024 Kyushu    Kumi Index

                2005 Aki    2005 Kyushu     
2006 Hatsu    2006 Haru    2006 Natsu    2006 Nagoya    2006 Aki    2006 Kyushu   
2007 Hatsu    2007 Haru    2007 Natsu    2007 Nagoya    2007 Aki    2007 Kyushu   
2008 Hatsu    2008 Haru    2008 Natsu    2008 Nagoya    2008 Aki    2008 Kyushu   
2009 Hatsu    2009 Haru    2009 Natsu    2009 Nagoya    2009 Aki    2009 Kyushu    Kongo Index

    2004 Haru    2004 Natsu    2004 Nagoya    2004 Aki    2004 Kyushu     
2005 Hatsu    2005 Haru    2005 Natsu    2005 Nagoya    2005 Aki    2005 Kyushu     
2006 Hatsu    2006 Haru    2006 Natsu    2006 Nagoya    2006 Aki    2006 Kyushu   
2007 Hatsu    2007 Haru    2007 Natsu    2007 Nagoya    2007 Aki    2007 Kyushu   
2008 Hatsu    2008 Haru    2008 Natsu    2008 Nagoya    2008 Aki    2008 Kyushu   
2009 Hatsu    2009 Haru    2009 Natsu    2009 Nagoya    2009 Aki    2009 Kyushu     
2010 Hatsu    2010 Haru    2010 Natsu    2010 Nagoya    2010 Aki    2010 Kyushu     
2011 Hatsu    2011 Haru    2011 Natsu    2011 Nagoya    2011 Aki    2011 Kyushu     
2012 Hatsu    2012 Haru    2012 Natsu    2012 Nagoya    2012 Aki    2012 Kyushu     
2013 Hatsu    2013 Haru    2013 Natsu    2013 Nagoya    2013 Aki    2013 Kyushu     
2014 Hatsu    2014 Haru    2014 Natsu    2014 Nagoya    2014 Aki    2014 Kyushu     
2015 Hatsu    2015 Haru    2015 Natsu    2015 Nagoya    2015 Aki    2015 Kyushu     
2016 Hatsu    2016 Haru    2016 Natsu    2016 Nagoya    2016 Aki    2016 Kyushu     
2017 Hatsu    2017 Haru    2017 Natsu    2017 Nagoya    2017 Aki    2017 Kyushu     
2018 Hatsu    2018 Haru    2018 Natsu    2018 Nagoya    2018 Aki    2018 Kyushu     
2019 Hatsu    2019 Haru    2019 Natsu    2019 Nagoya    2019 Aki    2019 Kyushu     
2020 Hatsu    2020 Haru    2020 Natsu    2020 Nagoya    2020 Aki    2020 Kyushu     
2021 Hatsu    2021 Haru    2021 Natsu    2021 Nagoya    2021 Aki    2021 Kyushu     
2022 Hatsu    2022 Haru    2022 Natsu    2022 Nagoya    2022 Aki    2022 Kyushu     
2023 Hatsu    2023 Haru    2023 Natsu    2023 Nagoya    2023 Aki    2023 Kyushu   
2024 Hatsu    2024 Haru    2024 Natsu    2024 Nagoya    2024 Aki    2024 Kyushu    Yoso Index

2007 Hatsu    2007 Haru    2007 Natsu    2007 Nagoya    2007 Aki    2007 Kyushu   
2008 Hatsu    2008 Haru    2008 Natsu    2008 Nagoya    2008 Aki    2008 Kyushu   
2009 Hatsu    2009 Haru    2009 Natsu    2009 Nagoya    2009 Aki    2009 Kyushu